:: نمایشگاه های خارجی

 

نمایشگاه پلی کلوز
Polyclose

زمان برگزاری: 16 - 14 ژانویه 2016 ) 26 - 24 دی 1394 (
مکان برگزاری: بلژیک، ژنت
موضوع: این نمایشگاه اولین بار در سال 1991 برگزار گردید و درحا لحاضر یکی از بزرگترین نمایشگا ههای برگزارشده در زمینة درب، پنجره، سایبان، نما و تکنولوژی ورودی محسوب می شود. کلیة صنایع ساختمان که قابلیت «باز و بسته »شدن را دارند، در این نمایشگاه یافت می شوند.
سایت: www.polyclose.be/en
پست الکترونیکی:info@polyclose.be
نمایشگاه درب استانبول 2016
Door Fair Turkey 2016 (Kapi Fuari(

زمان برگزاری: 17 - 14 ژانویه 2016 ) 27 - 24 دی 1394 (
مکان برگزاری: ترکیه، استانبول
موضوع: انواع دربهای چوبی، فولادی، اتوماتیک، آلومینیومی، صنعتی و یراق آلات مربوط به دربها.
سایت: www.doorfair.com
نمایشگاه دوباخوم
Deubaukom

زمان برگزاری:
16 - 13 ژانویه 2016 ) 26 - 23 دی 1394 (
مکان برگزاری: آلمان، اسن
موضوع: این نمایشگاه به توسعة شهری و افزایش ساختمان سازی پرداخته و کمک بزرگی به رشد روزافزون تقاضا برای صنایع ساختمانی محسوب می شود. این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه ساختمانی در غرب آلمان محسوب می شود.
سایت: www.deubaukom.de
نمایشگاه شیشه، درب و پنجرة استانبول
Glass، Door،Window Istanbul 2016


زمان برگزاری: 12 - 9 مارس 2016 ) 22 - 19 اسفند 1394 (
مکان برگزاری: ترکیه، استانبول
موضوع: این نمایشگاه تمامی زیرمجموع ههای صنعت درب، پنجره، شیشه و حتی بخشی از صنعت نما را د ربر م یگیرد. هفدهمین نمایشگاه درب، پنجره و شیشة استانبول مه مترین نمایشگاه برگزارشده در منطقة اروپا-آسیایی در زمینة پنجره می باشد.
سایت: www.Istanbulpencerefuari.com
تلفن: 88191016 ) 21 ( 98 + :نمایندة ایران
8866748 ) 212 ( +90 :ترکیه
بیست و دومین نمایشگاه پنجره، درب و نمای آلومینیومی چین
THE 22nd ALUMINUM WINDOW DOOR FACADE EXPO


زمان برگزاری: 10 - 8 مارس 2016 ) 20 - 18 اسفند 1394 (
مکان برگزاری: چین، گوانگجو
موضوع: نمایشگاه ساختمان د ر خصوص درب، پنجره، نما، شاتر، سایبان و هر آنچه به صنعت ساختمان مربوط است.
سایت: en.windoorexpo.com
نمایشگاه پنجره-فرونتل
Fensterbau/Frontale/Holz-Handwerk


زمان برگزاری: 19 - 16 مارس 2016 ) 29 - 26 اسفند 1394 (
مکان برگزاری: آلمان، نورنبرگ
موضوع: بزرگترین نمایشگاه درب، پنجره و نما در جهان با بیش از 109 هزار بازدیدکننده و بیش از 1320 غرفه دار. در این نمایشگاه تجار، معماران، مهندسین، تولیدکنندگان و تمامی دست اندرکاران صنایع فوق در جهان با یکدیگر ملاقات خواهند کرد.
سایت: www.Frontale.de.en