معرفی شرکت ها

برگزاری دومین همایش سراسری کیفیت در ساخت و ساز؛ آلوکد ( آلوم کار دینه) بهترین بود.

اخبار - باشگاه در و پنجره و نما: دومین همایش سراسری کیفیت در تولید و خدمات با رویکرد نقش کیفیت برتر در کسب رضایتمندی مشتری ، روز شنبه مورخ 95/8/1 در ساختمان همایش های صدا و سیما برگزار شد.